SWITZERLAND
Optical Cards:
Public Card:
20u Taxcard - back: PTT Votre partenaire
P7b- 10u Numero Vert (dark green)
P9- 10u Publifax
P10- 10u Tritel
P11b- 10u Stamp- Pink Owl (back: abonnement aux timbres)
P12b- 10u Stamp- Beige Rabbit Owl (back: abonnement aux timbres)
P13- 10u Stamp- Violet Head
P14- 10u Stamp- Green Head
P15- 10u Stamp- Pink Cat
P16- 20u Taxcard - back: Recycling
P17- 10u Videotex
P18- 20u Walter Picture
P19- 10u Appel Local B
P20- 10u Grave à vous,vous êtes entre vous
P21- 10u Cirque Knie
P22- 10u Postillon d'Amour
P23- 20u Kaemel Picture
P24- 10u Panorama Eiger-Eiger
P25- 10u Panorama Eiger-Monch
P26- 10u Panorama Eiger-JungFrau
P27- 20u Heinz Jost - Musiciens
P28- 10u Comic 1 - Pisa
P29- 10u Comic 1 - Ladies & Gents
P30- 10u Comic 1 - Space
P31- 10u Museum of Stamps
P32- 20u Titlis 3239m
P33- 10u Unisource
P34- 20u Clown Grock
P35- 10u Fontaine de l'Ogre - Berne
P36- 10u Fontaine de la Vierge - Delémont
P37- 10u Jeremias Gotthelf
P38- 10u Jean Jacques Rousseau
P39- 5u Sweep & Moon
P40- 10u Sweep & Moon
P41- 20u Sweep & Moon
P42- 10u Girl & Hearts
P43- 10u Baby & Stars
P44- 10u Boy & Sunflower
P45- 20u Man & Rose
P46- 5u Lady & Roses
P47- 10u Grandparent & Butterfly
P48- 10u Stalden (VS)
P49- 20u Lavertezzo (TI)
P50- 5u Tourism
P51- 10u Tourism
P52- 20u Tourism
P53- 5u Rabbit
P54- 10u Dog

Other Card:
10u+2u Drawing ( Farmer, animals..)
5u & 10u PTT
10u Noroxin
15u Pro Juventute - 4 Colors Head
15u Pro Juventute - 4 x 20 ans
10u Telecom- Il vostro miglior contatto

Private Card:
5u European Indoor - Horses (03.96)
10u European Indoor - Horses (03.96)
20u European Indoor - Horses (03.96)
2u ECU 3
5u Honda - 20 Years (n°1)
5u Palmolive

Chip cards:
Public cards:
CP1- 5u (gem) Olten (06.96)
CP2- 10u (gem) Yvorne (08.96)
CP3- 20u (gem) Lugano Picture (06.96)
CP4- 5u (gem) Waterfall & Phonebox (10.96)
CP5- 10u (gem) Bridge & Phonebox (07.96)
CP6- 20u (gem) Cervin & Phonebox (09.96)
CP7- 5u (gem) Phonebox & Lake (01.97)
CP8- 10u (gem) Phonebox at night (01.97)
CP9- 20u (gem) Phonebox at Night (01.97)
CP10- 5u (gem) Satellite (04.97)
CP11- 10u (gem) Martian (04.97)
CP12- 20u gem) Earth (04.97)
CP13- 5u (gem) Wine Drink (08.97)
CP14- 10u (gem) Ladies from India (08.97)
CP15- 20mk (gem) Alaska (08.97)
CP16- 5u (siemens) Blue Card (08.97)
CP17- 10u (gem) Blue Card
CP18- 20u (gem) Blue Card
CP19- 5u (gem) Scimfuss (11.97)
CP20- 10u (gem) Lucendro (11.97)
CP21- 20u (gem) Basodino(11.97)
CP22- 5u (siem.) Vierwald(12.97)
CP23- 10u (siem.) Tannen(12.97)
CP24- 20u (siem.) Lake (12.97)
CP25- 5u (gem) Revision (01.98)
CP26- 10u (gem) Controle Final (01.98)
CP27- 20u (gem) Construction (01.98)
CP28- 5u (siem.) Architecture (03.98)
CP29- 10u (siem.) Architecture (03.98)
CP30- 20u (siem.) Architecture (03.98)
CP31- 5u (gem) A Kind of Muh (04.98)
CP32- 10u (gem) Take it The Top (04.98)
CP33- 20u (gem) Cow (04.98)
CP34- 5u (gem) Connecting Swiss (07.98)
CP35- 10u (gem) Connecting Swiss (07.98)
CP36- 20u (gem) Connecting Swiss (07.98)
CP37- 5u (siem.) Troy Elios (07.98)
CP38- 10u (siem.) Marc (07.98)
CP39- 20u (siem.) Enzo (07.98)
CP40- 5u (gem) Cross-Country (09.98)
CP42- 20u (gem) Horse & Ski (09.98)
CP41- 10u (gem2) Skeleton (09.98)
CP43- 5u (siem) Pilatus Cog Railway (01.99)
5u (gem2) Staumauer Emosson (12.98)
10u (gem2) Staumauer Luzzone (12.98)
20u (gem2) Staumauer Gigerwald (12.98)
10u (sie.) Muottas Muragl Funicular (01.99)
5u (gem2) Testing Drinking Water (03.99)
10u (gem2) Washing Colors at 60° (03.99)
5u (gem2) Ringside Follies at Nork Circus (04.99)
10u (gem2) Mixed Doubles at Valentina's Variete (04.99)
5u (gem2) Pruning - Vetroz VS (05.99)
5u (sie.) King Kong Junior (06.99)
5u (gem2) Women of Speed (08.99)
10u (gem2) Women of Speed (08.99)

Private Cards:
5u (gem) Coin 5FR 1996


SYRIA
200u Monument
500u Satellites


TAIWAN
Landis & Gyr:
100u Drakkar;
100u Tiger
100u Snake
100u Horse
100u Cock;
100u Dragoon
100u (3
¹ ) 080
100u Flowers Vase
100u Telephone (blue & orange)
100u Hand & Telephone green & blue)
100u Head & Telephone
100u ( 2
¹ ) Two childrens
100u 2 Men With Costume (red)
100u ( 2
¹ ) Script (in Rhombs)
100u ( 2
¹ ) Girl To Phone
100u ( 2
¹ ) Boy To Phone
100u ( 2
¹ ) Drawing Head
100u ( 2
¹ ) Paper (writing "60" & "80")
100u 38 & Rose
100u Yang Ming Line
100u Vase & Rose
100u Script - without color - same card n°D0005
100u The Lost World (A706A68)
100u The Lost World (A708A79)
100u The Lost World (A710A90)
100u The Lost World (A710A91)
100u Metropolitan (A807A55)
100u Bridge & mountain View (C0006)
100u View (C0008)
100u Bansai (C0010)
100u Bansai (C0012)
100u Butterfly (C0025)
100u Butterfly (C0026)
100u Butterfly (C0027)
100u Script (D0005)
100u Sports (D0040)
100u Temple (D0045)
100u Script (DB005)
100u Mountain (D4005)
100u Mountain (D4006)
100u Costume (D4023)
100u Costume (D4030)
100u Frog (D4035)
100u Frog (D4038)
100u Meeting (D4042)
100u Celebrate Man (D4045)
100u Money & Card to phone (D4050)
100u Eggs (D4057)
100u Dog on Toilet (D4059)
100u Dog (D4060)
100u Drawing (D4061)
100u Drawing (D4064)
100u Bird (D5001)
100u Happy Worker (D5003)
100u Animals Sea Drawing (D5005)
100u Bird (D5007)
100u Bird (D5008)
100u Bird (D5009)
100u Bird (D5010)
100u Bird (D5011)
100u Bird (D5012)
100u Museum of Art (D5013)
100u Building (D5014)
100u Boats (D5016)
100u Sea design (D5023)
100u Palace (D5030)
100u Palace (D5031)
100u Palace (D5032)
100u Monument (D5033)
100u Temple (D5034)
100u Street (D5035)
100u Cartoon (D5036)
100u HiNet (D5038)
100u Sea & Boats (D5041)
100u Zodiac Sign 11.22 - 12.22 (D5044)
100u Zodiac Sign 12.23 - 1.20 (D5045)
100u Football (D5056)
100u Sea Birds (D5060)
100u Man on the Roof (D5065)
100u Statue (D5066)
100u Statue (D5067)
100u Statue (D5068)
100u Statue (D5069)
100u Orchidea (D6002)
100u Hinet (D6009)
100u Design (D6013)
100u Green Bird (D6021)
100u Bear (N0029)
100u Peacock (N0030)
100u Drawing (N0045)
100u Two Gosse (N0051)
100u Fisher Man (N0053)
100u Candle (N0059)
100u Temple (N0061)
100u Temple (N0062)
100u Temple (N0063)
100u Bridge Over Sea (S0007)
100u Boats (S0008)
100u Rock on Sea (S0009)
100u View (S0012)
100u Planete (S0014)
100u Telephone & ?(S0015)
100u Money - O80 (S0016)
100u Children To Phone (S0017)
100u Fruits (S0018)
100u Fruits (SB0018)
100u Fruits (S0019)
100u Fruits (S0020)
100u Fruits (S0021)
100u 3 Masks (S0023)
100u Flowers (S0026)
100u Flowers (S0027)
100u Flowers (S0028)
100u Flowers (S0029)
100u Flowers (S0030)
100u 3 Masks (S0035)
100u 3 Masks (S0036)
100u 3 Masks (S0037)
100u 3 Mask (S0038)
100u Mountain (7001)
100u Lights (7002)
100u Museum Piece (7003)
100u Museum Piece (7004)
100u Museum Piece (7005)
100u Museum Piece (7006)
100u Sphinx from Egypt (7007)
100u Writing on Rock (7008)
100u Village (7009)
100u Mobile Telephone AMPS (7010)
100u Monkey (7011)
100u Monkey (7012)
100u Drawing (7013)
100u Drawing (7014)
100u Painting (7015)
100u Photography (7016)
100u Photography (7017)
100u Photography (7018)
100u Photography (7019)
100u Drawing (7020)
100u Insect (7021)
100u Insect (7022)
100u Insect (7023)
100u Insect (7024)
100u Bird (7025)
100u Bird (7026)
100u Bird (7027)
100u Old Objet (7028)
100u Old Objet (7029)
100u Old Objet (7030)
100u Old Objet (7031)
100u Old Objet (7032)
100u Old Objet (7033)
100u Old Objet (7034)
100u Old Objet (7035)
100u Old Objet (7036)
100u Old Objet (7037)
100u Old Objet (7038)
100u Old Objet (7039)
100u Picture (7040)
100u Picture (7041)
100u Picture (7042)
100u Picture (7043)
100u Picture (7045)
100u Mobile Phone (7046)
100u Butterfly (7047)
100u Butterfly (7048)
100u Caterpillar (7049)
100u Butterfly (7050)
100u View (7053)
100u Sea View (7054)
100u Fire (7055)
100u Horse (7056)
100u Train (7058)
100u Train (7059)
100u Train (7060)
100u Train (7061)
100u Train (7062)
100u Lake (7063)
100u Forest View (7064)
100u Aquatic Scene (7065)
100u Aquatic Scene (7066)
100u 1996-1997 (7067)
100u Sand Sculpture (7068)
100u Sand Sculpture (7069)
100u Sand Sculpture (7070)
100u Sand Sculpture (7071)
100u Monkey (7074)
100u Couple (7075)
100u Flowers (7082)
100u Dance (7085)
100u Dance (7086)
100u Dance (7087)
100u Old Comb (7088)
100u Musical Band (7089)
100u Drawing (7090)
100u Dance (7091)
100u Dance (7092)
100u Dance (7093)
100u People (7094)
100u Dance (7097)
100u Mens (7098)
100u Fish (7099)
100u Mens (7101)
100u Design (7102)
100u Sidney (7103)
100u Stone Hendge (7104)
100u Painting (7106)
100u Painting (7107)
100u Fish (7111)
100u Fish (7112)
100u Fish (7113)
100u Lake (7114)
100u Sea (7116)
100u River (7117)
100u Design (7139)
100u Eggs (8001)
100u Eggs (8002)
100u Eggs (8003)
100u Eggs (8004)
100u Insect (8005)
100u Insect (8006)
100u Insect (8007)
100u Insect (8008)
100u Insect (8009)
100u Insect (8010)
100u Insect (8011)
100u Fish Eggs (8012)
100u Fish (8013)
100u Fish (8014)
100u Children (8020)
100u Cartoon (8021)
100u Woman (8022)
100u Tree (8024)
100u Flowers (8025)
100u Flowers (8026)
100u Flowers (8027)
100u Animal ?? (8028)
100u Sunset (8029)
100u Sunset (8030)
100u Suncet (8031)
100u Sunset (8032)
100u Cloud (8033)
100u Bird (8034)
100u Bird (8035)
100u Bird (8036)
100u Bird (8037)
100u Bird (8038)
100u Bird (8040)
100u Children (8042)
100u Children (8043)
100u Tank (8046)
100u Boats (8047)
100u Aircrafts (8048)
100u Flowers (8049)
100u Flowers (8050)
100u Flowers (8051)
100u Flowers (8052)
100u Flowers (8053)
100u Airport (8054)
100u Nympheas (8057)
100u Boats (8059)
100u GSM (8060)
100u Flower (8062)
100u Statue (8063)
100u Statue (8064)
100u Dragon (8068)
100u Dragon (8069)
100u Dragon (8070)
100u Tea Pot (8072)
100u Tea Pot (8073)
100u Tea Pot (8074)
100u Tea Pot (8075)
100u Tea Pot (8076)
100u Statue (8077)
100u Sculpture (8079)
100u Statue (8080)
100u Statue (8081)
100u Sculpture (8082)
100u Sculpture (8083)
100u Sculpture (8084)
100u Sculpture (8085)
100u Glave (8087)
100u Satellite ST-1 (8088)
100u 0942 New Service (8089)
100u A-Key (9001)
100u Rabbit (9002)
100u Rabbit (9003)
100u Rabbit (9004)
100u Rabbits (9005)
100u Rabbits (9006)
100u Mens 099 (9008)
100u Plants (9017)
100u Plants (9018)
100u Plants (9019)
100u Plants (9020)
100u Flower (9021)
100u Flower (9022)
100u Drawing (9023)
100u Drawing (9024)
100u Drawing (9025)
100u Drawing (9026)
100u Cactus (9028)
100u Cactus (9029)
100u Cactus (9030)
100u Cactus (9031)
100u Sea (9032)
100u Rock & River (9033)
100u Fair (9036)
100u Fair (9037)
100u Power (9038)
100u Estamp (9039)
100u Sunflower (9040)
100u Estamp (9041)
100u Flower (9042)
100u Lady (9043)
100u Warondrugs (9044)
100u 8888 (9045)
100u Koala (9047)
100u GSM (9048)
100u Statue (9049)
100u Statue (9050)
100u Statue (9051)
100u Statue (9053)
100u Statue (9056)
100u Girl (9057)
100u Red & White Flowers
100u Bird ?
100u Bird ?
100u Bird ?
100u Rock & Water 1
100u Rock & Water 2
100u Mountain
100u Mountain & Lake
100u Mountain & River
100u Mountain & Tree
100u Building
100u Drawing - Rabbit
100u Drawing - Woman
100u Drawing - Woman Flies
100u Drawing - Woman & Phone
100u Drawing - Flowers

Chip phonecards:
200u (?) Duck (803C)
200u (?) Horses (808C)
200u (?) Tiger (810C)
200u (?) Sea Plants (812C)
200u (?) Sea Plants (813C)
200u (?) Sea Plants (814C)
200u (?) Anemone (901C)
200u (?) Anemone (902C)
200u (?) Anemone (903C)
200u (?) Flower (904C)
200u (?) Flower (905C)
200u (?) Lake (906C/IC9028)
200u (?) Red Flowers (908C/IC9023)
200u (?) Flowers (909C/IC9024)
200u (?) White Flower (913C)
200u (?) Leopard (917C)